Om boka

 

Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (red.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus forlag 2008, Oslo. ISBN: 978-82-7099-471-7

Hvordan er dagens Oslo-språk? Hvilke språkbrukere er mest kreative når det gjelder å bruke nye ord? Hvordan uttaler folk navnet på byen sin? Hva betyr egentlig uttrykket “Ikke sant”? Hvordan reflekteres talespråket i dagens ordbøker? Kan man lage automatisk norsk lydskrift basert på dansk? Er det forskjell på språket øst og vest i Oslo? Hvordan uttrykkes utrop i norsk, svensk og dansk?
Slike og mange andre spørsmål har noen titalls språkforskere stilt seg. Svarene har de funnet ved å bruke det nyutviklede Norsk Talespråkskorpus – Oslo-delen, som er en samling av talespråket til 166 personer i Oslo-området. Artikkelforfatterne er toppforskere innenfor sine fagfelt, og boka gir et tverrbilde av både språket i Oslo, moderne språkforskning og nytten av et talespråkskorpus.

 

Fra innholdsfortegnelsen i boka

Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen: Om NoTa-korpuset og artiklene i denne boka

Ord: Leksikografi, sosiolingvistikk, grammatikk, fonetikk

Ruth Vatvedt Fjeld: Talespråksforskningens betydning for leksikografien

Toril Opsahl, Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen: “Syns du jallanorsk er lættis, eller?” – om taggen [lang=X]
i NoTa-Oslo-korpuset

Kjell Ivar Vannebo: NoTa-informantene og tellemåten

Øystein Alexander Vangsnes: Omkring adnominalt åssen / hvordan i Oslo-målet

Janne Bondi Johannessen: Psykologiske demonstrativer

Svein Lie: Veldig sånn festejente

Gjert Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen: Osjlo! En undersøkelse av uttalen av sl -sekvenser i NoTa-korpuset

Samtaleanalyse

Elisabet Engdahl: Frågor i NoTa

Inger Margrethe Hvenekilde Seim: Innhold og struktur i en samtale mellom to ungdommer i et flerkulturelt miljø i Oslo

Jan Svennevig: “Ikke sant” som respons i samtale


Syntaks: Ordstilling og konstruksjoner

Lars-Olof Delsing: Viskningar och rop – eller hur vi undrar och förundras

Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson: Substantiverte adjektiv: Det er verste jeg har hørt

Marit Julien: Så vanleg at det kan ikkje avfeiast — om V2 i innføydde setningar

Mari Nygård, Kristin M. Eide og Tor A. Åfarli: Ellipsens syntaktiske struktur


Språkteknologi

Peter Juel Henrichsen: NoTa – nu med lydskrift

Fredrik Jørgensen: Automatisk gjenkjenning av ytringsgrenser i talespråk

Victoria Rosén: Mot en trebank for talespråk

Åshild Søfteland og Anders Nøklestad: Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger

Øst er øst og vest er vest

Janne Bondi Johannessen: Oslospråket i tall