NoTa - norsk talespråkskorpus
Oslo-delen

 


NoTa søker informanter

NoTa-Oslo trenger 144 informanter. Vi søker kvinner og menn over 18 år som er vokst opp i Oslo-området. Informantene skal delta i samtaler som skal videofilmes og senere brukes til forskning på norsk talemål. Vil du være en av våre informanter?

Hva er NoTa-Oslo?

NoTa-Oslo, eller Et norsk talespråkskorpus, Oslo-delen, er et prosjekt ved Universitetet i Oslo. Vi har som mål å samle inn om lag to millioner ord med tale fra personer i Oslo-området.

Hvorfor har vi satt i gang med NoTa-Oslo?

I dag vet vi mye om skriftlig norsk språk. Ved Tekstlaboratoriet har vi flere korpus, det vil si elektroniske samlinger av tekster, som forskere kan benytte seg av dersom de ønsker å finne ut mer om det skrevne språket. Det talte, norske språket vet vi mindre om, og vi har ikke noe større, innsamlet talemålsmateriale i Norge slik som mange andre land har.

Vi vet at talt språk ikke er det samme som skrevet. En ytring som Tror ikke det vil vel de fleste mene at er dårlig norsk dersom den er skrevet. Men dersom den er talt, er den grei, - det er slik vi snakker alle sammen uten at vi er dårlige språkbrukere av den grunn. Men vi vet også at vi ikke kan si hva som helst. For eksempel kan vi ikke si: Det tror ikke.

Det er slike spørsmål vi gjerne vil ha svar på, og til dette trenger vi et talespråkskorpus. NoTa-Oslo har fått støtte fra Norges forskningsråd til å lage dette. På sikt håper vi at vi også kan få midler til å samle inn talemål fra andre deler av landet.

Hva ønsker vi din hjelp til?

For å lage talemålskorpuset trenger vi informanter – det vil si personer som er villige til å snakke med oss for åpen mikrofon mens et videokamera surrer og går. Vi håper at vi kan få til et hyggelig møte der det viktigste er at du er deg selv og snakker slik du pleier. Det vil si at du ikke skal forsøke å snakke for eksempel ”riktigere”, ”finere” eller ”mer folkelig” enn vanlig. Du bør prøve å snakke fritt og utvungent slik du vanligvis gjør.

Opptakssituasjonene vil være litt ulike. Vi ønsker å registrere samtaler der to informanter sitter overfor hverandre og snakker om ett eller flere temaer. I noen opptak vil vi gjerne at informantene er venner eller kolleger, i andre opptak bør informantene være ukjente for hverandre. Vi ønsker også å ta opp noen telefonsamtaler.

Hvorfor skal du være med i dette prosjektet?

Som informant vil du bidra til at forskere får tilgang til et unikt materiale slik at vi alle kan få mer kunnskap om språket vårt. Vi håper også at du vil synes det er interessant og morsomt å bidra i et stort forskningsprosjekt. Selvfølgelig vil du få dekket eventuelle reiseutgifter i forbindelse med opptakene. Under opptakene vil du også få servert kaffe eller te og en liten matbit om opptakene tar tid. Som en ekstra premiering av innsatsen er du med i trekningen av tre reisegavesjekker på 5000 kroner.


Hva skjer med materialet etter det er samlet inn?

Materialet vil først bli transkribert, det vil si at det du har sagt, vil bli skrevet ned og lagret sammen med video- og lydopptaket. At opptakene er transkribert, gjør at forskere senere vil kunne søke etter ord og utrykk i materialet. Resultatet av et søk vil være alle ytringer der dette ordet eller uttrykket er brukt av deg og andre i det innsamlede materialet. Nedenfor ser du deler av et søkeresultat fra et av Tekstlaboratoriets skriftlige korpus:

På NoTa-resultatsiden planlegger vi i tillegg å ha knapper der man kan klikke for å få henholdsvis lyd og videobilde for hver ytring.

Når alle samtalene er transkribert, vil vi forsøke å merke alle ordene med ordklasse og syntaktisk funksjon. Dette vil vi gjøre med en statistisk tagger. Når materialet er merket opp på denne måten, kan forskere også søke etter ord med en spesiell ordklasse eller med en spesiell syntaktisk funksjon.

Søkeprogrammet vil bli tilgjengelig via Internett, men det er ikke slik at alle og enhver kan gå inn og søke seg fram til det du har bidratt med. Internettsiden vil være passordbeskyttet, og det er bare seriøse forskere som vil få tilgang til det.

Navnet ditt, adressen og andre personlige opplysninger vi har om deg, vil bli slettet når prosjektet er sluttført ved utgangen av 2005. Noen opplysninger har vi imidlertid behov for å lagre. Dette er opplysninger om alder, oppvekststed, bosted, utdannelse og yrke, med andre ord opplysninger som kan være nyttige for forskere som skal bruke materialet senere.

Prosjektet NoTa-Oslo er meldt til Personvernombudet for forskning ved NSD, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Prosjektet skal opprettholde kontakten med NSD gjennom rapportering hvert tredje år.

Samtykkeerklæring

Dersom du vil være informant på NoTa-Oslo, må du skrive under en samtykkeerklæring. Det er frivillig å være med i prosjektet, og du har muligheten til å trekke deg underveis uten å måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg, vil alle innsamlede data om deg bli slettet. Det er bare mulig å trekke seg fram utgangen av 2005. Etter dette har vi ingen mulighet til å finne tilbake til samtalene med deg siden personlige opplysninger som navn og adresser blir slettet ved prosjektslutt.

Mer informasjon om prosjektet

Prosjektleder: professor Janne Bondi Johannessen

Prosjektsted: Tekstlaboratoriet, Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo, Pb. 1102 Blindern, 0317 Oslo

Mer informasjon: skriv eller ring til daglig leder Kristin Hagen: kristin.hagen ved ilf.uio.no, telefon: 22 85 71 10