NorDiaSyn - Datainnsamling
 
 

 

 
 

NorDiaSyn har samlet inn materiale til den norske delen av Nordisk dialektkorpus. I versjon 4.0 inneholder korpuset opptak fra over 111 målepunkter på utvalgte steder i Norge. Dette inkluderer opptak fra dialektdugnader i regi av NORMS, se nederst på sida.Opptakene er transkribert både lydnært og ortografisk. De er også grammatisk tagget. Gjennom et brukervennlig, webbasert søkegrensesnitt kan man søke i hele korpuset via ønsket transkripsjontype, og  man kan velge å søke via grammatiske tagger. Resultatene vises med lyd og video, og er tilgjengelige for ytterligere bearbeiding.

 

Versjon 3.0 av Nordisk dialektkorpus inneholder også opptak fra Målførearkivet, se nederst på sida. Disse opptakene og transkripsjonene er nå flyttet til LIA norsk - korpus av eldre dialektopptak.


Opptaksteder og informantutvalg
Datainnsamlinga er gjort i samarbeid mellom UiO (Tekstlaboratoriet), NTNU og UiT. Målepunktene vises på dette kartet og i denne lista.


På hvert målepunkt er det fire informanter:

- en mann > 50 år
- en kvinne > 50 år
- en mann < 30 år
- en kvinne < 30 år

Informantene skal være født og oppvokst på stedet, og skal helst ikke ha bodd borte derfra i mer enn sju år til sammen, verken i forbindelse med jobb eller utdannelse.

Informantene er med på intervju, samtale og spørreskjema sammen med en prosjektassistent.

 

Intervju
Intervjuet foretas av en prosjektassistent med én informant om gangen. I intervjuene stiller vi enkle spørsmål som skal være greie å svare på. Poenget med intervjuene er å få informantene til å snakke, det er ikke meningen at de skal fortelle mest mulig om seg selv. For eksempel spør vi om de kan fortelle litt om stedet de er vokst opp, om barndomsminner og leker de lekte da de var små. Når vi besøker et opptakssted, prøver vi også å tilpasse spørsmålene litt lokalt underveis. Det kan for eksempel være aktuelt å spørre om landemerker, eksteriørbedømming og nybygde bruforbindelser.

 

Samtale
Samtalen skjer mellom to informanter, helst i samme aldersgruppe. Da går feltarbeiderne stort sett ut av rommet, og lar informantene snakke uforstyrret. Informantene tar utgangspunkt i en utdelt liste av samtaleemner for å komme i gang, og etter noen minutter flyter stort sett samtalene av seg selv. Vi prøver å lage en hyggelig atmosfære rundt opptakssituasjonen, og opplever stort sett at informantene slapper av og syns det er gøy å være med. De fleste er veldig positivt innstilt til sitt eget talemål, og er stolte av at vi vil gjøre opptak av dem.


Spørreskjema
Spørreskjemaet går ut på at prosjektassistenten spiller av setninger med ulik ordstilling for informantene, og informantene skal vurdere om de syns setningene høres riktige ut for sin egen dialekt. Setningene i spørreskjemaet illustrerer ulike grammatiske konstruksjoner som vi vet eller antar at varierer mellom dialektene. Setningene presenteres muntlig (som opptak) for informantene, og er på forhånd lest inn av en person fra det relevante dialektområdet. 


Lagring av dataene
Samtalene og intervjuene blir transkribert og lagt inn i det søkbare Nordisk dialektkorpus, og utgjør dermed et norsk dialektkorpus, mens svarene fra spørreskjemadelen blir lagret i Nordisk syntaksdatabase. Lokale media viser stor interesse for prosjektet. Det kan du se i pressearkivet til prosjektet.

Siden vi lagrer opptakene av informantene og gjør dem tilgjengelige, er prosjektet underlagt retningslinjer fra Datatilsynet som begrenser hvor mye privat informasjon informantene kan gi om seg selv. (Se retningslinjene til NSD.) Vi opplyser informantene om dette under opptaket, og ber dem unngå å avsløre sensitive personopplysninger om seg selv og andre.


Noen avvik fra utvalgskriteriene
Noen målepunkter kommer i tillegg til dem som er strengt definert ovenfor. Det er to typer opptak av denne typen i den norske delen av Nordisk dialektkorpus:
- I versjon 3.0 : Opptak fra Målførearkivet ved UiO (Søk i Målførearkivet eller lytt til lydfiler fra Målførearkivet)
- Opptak i forbindelse med dialektdugnader arrangert av Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax (NORMS)


Opptakene fra Målførearkivet er 40–50 år gamle, og samsvarer som regel med målepunktene i NorDiaSyn. NORMS-opptakene er gjort i forbindelse med opphold på flere steder i et lite område, og inngår i noen grad i det ordinære målepunktutvalget. Her har vi hatt mindre kontroll over informantutvalget, og det vil typisk være avvik fra normen om alder, utdannelse o.a.


Feltarbeidet er gjort av ulike personer tilknytta prosjektet. Se under fanen Prosjektinfo.

 
 
 
Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

UiO