NorDiaSyn - Transkripsjon
 
 

 

 
 

Selv om det er kostbart å transkribere, har vi valgt å transkribere alle opptakene med en lydnær og en ortografisk transkripsjon.


Lydnær (fonetisk) transkripsjon
Det er naturlig å velge en lydnær transkripsjon (fonetisk) av lydopptaket. Slik  kommer dialekttrekkene tydelig fram i den skriflige representasjonen av talen, enten det dreier seg om fonologiske, morfologiske, syntaktiske eller leksikalske særdrag. En skriftlig gjengivelse av talen er en stor hjelp for språkforskere når det gjelder å få rask oversikt over materialet.
Den lydnære transkripsjonsmetoden er basert på Papazian og Hellelands
Norsk talemål. Lokal og sosial variasjon (2005), men vi bruker ingen spesialtegn, bare det norske alfabetet. Transkripsjonen er ganske grov. Det er to grunner til at vi har valgt dette. For det første ønsker vi at transkripsjonene skal være leselige for flest mulig. For det andre er det svært mange transkribører som er involvert i arbeidet, og en for detaljert transkripsjon ville medført en forlenging av opplæringstiden og større fare for individuelle ulikheter i transkripsjonene.
Noen ulemper med lydnær transkripsjon er at det blir så stor variasjon mellom de ulike individuelle og dialektale variantene av hvert ord, at de blir vanskelige å behandle med automatiske metoder som tagging o.a., samt at det blir problematisk å gjøre generelle søk i korpuset dersom man ikke har full oversikt over alle variantformene. Av disse grunnene må man også ha en ortografisk transkripsjon.


Ortografisk transkripsjon
Ortografisk transkripsjon er viktig fordi det er en generalisering over variasjonen. Slik kan man gjøre generelle søk, og man kan bruke automatiske metoder, slik som tagging.
Arbeidet med den ortografiske transkripsjonen går mye hurtigere enn med den lydnære, fordi vi benytter en halvuatomatisk dialekttransliterator som oversetter fra den lydnære transkripsjonen til bokmålsortografi. Transliteratoren er utviklet av Tekstlaboratoriet spesielt for NorDiaSyn-prosjeket. Vi oversetter ord for ord til bokmål så vi beholder den originale syntaksen i tillegg til dialektord som ikke finnes i bokmålsordboka.


Eksempel på de to transkripsjonene:
Ortografisk: ’Jeg har fått den’
Lydnær:
jæ ha fått n

Ortografisk: ’Jeg har ikke penger’
Lydnær:
jæ ha kke pennger


Transkripsjonsveiledning

Oversetterveiledning

 
 
Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

UiO